Elon Yrittäjämittari: Nuorilla yrittäjillä on korkein uupumisriski

Työeläkeyhtiö Elo toteutti yhteistyössä Evidensin kanssa Yrittäjämittari -tutkimuksen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yrittäjien työhyvinvoinnin nykytilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä yrityksen menestystekijöitä.

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä syksyllä 2014.  Kyselyyn vastasi noin 2300 yrittäjää, joten tulokset kuvaavat hyvin pk-yrittäjäkentän tilaa.

Tutkimuksessa oli kaksi teemaa, joista ensimmäinen käsitteli yritystoiminnan onnistumisen elementtejä, asiakassuhteen hallintaa, yrittäjän roolia esimiehenä ja verkostoissa toimimista. Toinen tutkimusteema käsitteli yrittäjän henkilökohtaista hyvinvointia ja työuranäkymiä. Yrittäjät saivat myös kertoa omin sanoin, millaisena näkevät itsensä ja yrityksensä viiden vuoden päästä.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että yrittäjät kokevat yrittäjyyden merkityksellisenä – tämä kannattelee yrittäjää myös vaikeina aikoina.  Moni yrittäjä kokee esimiehenä toimimisen haasteellisena. Joka neljännellä nuorella yrittäjällä on kohonnut uupumisriski. Nuoria yrittäjiä tulee kannustaa suunnitelmalliseen omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, vaikka he eivät kokisikaan siihen akuuttia tarvetta. Yrittäjän hyvä fyysinen kunto tukee yrityksen menestystä ja päinvastoin: kun yritys menestyy, yrittäjällä on helpommin aikaa omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Kumpaakaan osa-aluetta ei saa unohtaa.

Tutkimusaineiston pohjalta tunnistettiin ja profiloitiin selkeästi kolme yrittäjien hyvinvointiryhmää, joista ensimmäisellä ryhmällä työ ja muu elämä ovat hyvässä tasapainossa, toisella ryhmällä on kuormittumisen riski olemassa ja kolmannella ryhmällä on havaittavissa selkeä hallinnan puute. Jos olet yrittäjä, testaa itse mihin ryhmistä kuulut tai vinkkaa mittarista yrittäjätuttavallesi: http://yrittajamittari.elo.fi/